mechanical properties of bio self healing concrete